Dom Dziecka nr 3

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA1)

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dom Dziecka Nr 3 z siedzibą w Gliwicach, przy M.Kopernika 109, w imieniu którego działa dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Inspektor Ochrony Danych Administratora
2. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Tomasz Nowak; adres e-mail: iod@ops.gliwice.eu

Cel i podstawa przetwarzania
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizująca zadania  miasta Gliwice poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. o instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

4. Odbiorcami danych mogą być jednostki, z którymi Dom Dziecka Nr 3  współpracuje w celu realizacji ciążących na niej zadań:
a. Inne miejskie jednostki organizacyjne tj,. placówki oświatowe, poradnie psychologiczno pedagogiczne.
b. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, szpitale.
c. Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne.
d. Policja.
e. Sądy Rejonowe.
f. Inne placówki oświatowe, terapeutyczne, ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze - spoza terenu Miasta Gliwice.
g. Wolontariusze.
h. Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży.
i. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Okres przechowywania danych osobowych

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 3 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Teczki osobowe wychowanków – 50 lat po skreśleniu wychowanka z ewidencji.
Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 5.

Prawa osób, których dane dotyczą.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. Informacje o danych osobowych nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacje uzupełniające

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Dziecka nr 3
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-07-13 11:54:57
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Kroczak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 11:54:57
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1pierwsza publikacjaAndrzej Jerzyk2020-09-18 09:01:35
2pierwsza publikacjaBarbara Franiak2020-09-22 08:07:04
3pierwsza publikacjaBarbara Franiak2021-12-29 10:52:02
4pierwsza publikacjaBarbara Franiak2021-12-29 11:24:11
5pierwsza publikacjaBarbara Franiak2021-12-29 11:42:38
6pierwsza publikacjaKrzysztof Kroczak2023-03-29 14:50:51