Dom Dziecka nr 3

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dd3.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dd3.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przegladu i aktualizacji: 2021-03-22

Data ostatniego przeglądu 2022-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego dd3.bip.gliwice.eurosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Franiak, adres poczty elektronicznej franiak_b@cpz.gliwice.euontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 335 41 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego dd3.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego dd3.bip.gliwice.eu hodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dom Dziecka Nr 3 ul. Kopernika 109 w Gliwicach

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z pracownikiem domu dziecka tel. 32 23142 10, 507732594 email: k_dd3@ops.gliwice.eu,

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózkach pozostałe korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki, dane kontaktowe tel. 32 231 42 10, email: k_dd3@ops.gliwice.eu,

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika domu dziecka tel. 32 231 42 10, 507732594 email: k_dd3@ops.gliwice.eu

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada swojego miejsca parkingowego. Miejsca parkingowe osiedlowe znajdują się od strony ul. Kopernika. Parking ma wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń za zgodą opiekuna podopiecznych placówki, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi u pracownika Kancelarii Głównej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (p. Ewa Nowak tel. 32 335 96 05). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Usługa jest bezpłatna.

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego_DD3

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Dziecka nr 3
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-07-13 11:54:57
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Kroczak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 11:54:57
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:25:14
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:25:23
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-18 09:01:43
4nowaBarbara Franiak2020-09-22 08:04:11
5nowaBarbara Franiak2021-03-22 13:21:58
6nowaBarbara Franiak2021-03-22 13:27:41
7nowaBarbara Franiak2021-03-22 13:28:15
8nowaBarbara Franiak2021-03-24 12:13:24
9nowaBarbara Franiak2021-03-25 13:00:27
10nowaBarbara Franiak2021-03-25 15:18:15
11nowaBarbara Franiak2022-03-17 12:20:58
12nowaKrzysztof Kroczak2023-04-04 13:06:03
13nowaKrzysztof Kroczak2023-04-04 13:06:41